បារាំងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ និងកម្ចីដល់កម្ពុជា ជាង៥០លានដុល្លារ សម្រាប់គម្រោងទឹកស្អាត និងអនាម័យតាមបណ្តាខេត្ត

55


Comments

comments