សេចក្តីសំរេចស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦

76


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ បានចេញសេចក្តីសំរេចស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល !!!

សូមអានសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដូចខាងក្រោម៖

 

Comments

comments