ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា៖ ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ជោគវាសនាអ្នកនយោបាយ, បើពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតនោះ អ្នកនយោបាយនឹងកំណត់វាសនាពួកគាត់វិញ

21


Comments

comments