សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម រៀបចំចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារ បុគ្គលិកឆ្នើមតម្រង់ទិសក្នុងទីផ្សារ ការងារដល់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា

35


Comments

comments