រដ្ឋបាលខេត្តកំពតប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៦០នាក់នៅថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

124

កំពត៖ នៅថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៦០នាក់ ស្រី៣៤នាក់ ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

Comments

comments