សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តរួចរាល់

242

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តរួចរាល់ហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ដោយសមាជិកសភាមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន ៦៧រូប។សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឧសបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្មនេះ គឺផ្អែកលើច្បាប់គំរូបរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងមានសុគតភាពជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនានារបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ហើយអនុលោមតាមច្បាប់នានារបស់ច្បាប់កម្ពុជាផងដែរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឧបាស្រ័យនេះ មាន ៦ជំពូក ស្មើនឹង ​៤៤​មាត្រា៕

Comments

comments