បម្រើបម្រាស់ភាសាខ្មែរ មិនត្រូវតាមតួអក្សរ!

918

តាមតំបន់មួយចំនួន នៅតែជាបញ្ហា និងជះឥទ្ធិពលដល់ការប្រើប្រាស់ជាសំណេរអក្ខរាវិរុធ លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ឬទូរបទជាដើម។

ជាទូទៅ ការប្រើប្រាស់ភាសានិយាយ មិនដូចគ្នានោះទេតំបន់មួយចំនួន ក៏ប្រើត្រូវទៅតាមសំណេរអក្ខរាវិរុធ រីតំបន់មួយចំនួនទៀតក៏ប្រើ មិនត្រឹមត្រូវនោះដែរ។

ដោយសារតែកំសោយចំណេះដឹងផ្អែកអក្សរសាស្ត្រជាតិ  ទើបធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់នូវសំណេរ របស់ខ្លួនទៅតាមសូរសៀងនៃសំណូរ។ ពេលដែលភ្លេចខ្លួនក្នុងការលើកដាក់សម្លេងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយថែមទាំងយក សូរនៃក្រៀមភាសានោះ មកសរសេរ នៅលើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ។ ទាំងនេះហើយជាមូលហេតុឈានដល់ បម្រើបម្រាស់ភាសាខុសបច្ចេកទេស ឬប្រើទៅតាមការនិយាយ។

ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យ«ខ្ញុំ» ទៅជា«ញ៉ុម» ,«ញុំ»

«សុទ្ធតែ» ទៅជា «សិតតែ»

«ត្រប៉ែ» ទៅជា «ទំប៉ែ» ឬ«តាប៉ែ»

Comments

comments